CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Bitfinex API Import

Tự động tiếp quản Bitfinex giao dịch của bạn cho CoinTracking

Create a new automatic Bitfinex job

Insert here your API key and your SecretAPI Key của bạn:
Your Secret:

Check your Bitfinex trades:automatically (1x/day) manually  [Ghi chú]


Select all trade-types you would like to import:

Optional settings and filters:
[Chi tiết ]Bạn đồng ý với API hướng dẫn bảo mật bằng cách gửi các khóa API của bạn.
Với số lượng giao dịch khổng lồ, quá trình nhập có thể mất vài phút.

Your running Bitfinex jobs

Bằng cách nhấp vào kiểm tra ngay, bạn sẽ tiến hành kiểm tra thủ công và tất cả các giao dịch mới sẽ được chuyển vào tài khoản CoinTracking của bạn


Bạn không có công việc đã lưu